வ.ஊ.சி. பிறந்த தினம்

செக்கையா இழுத்தேன்
என் அன்னை பாரத தாயின் திருத்தேரை அல்லவா இழுத்தேன் என்ற செம்மலின் பிறந்த தினம் இன்று

அவரது நினைவு நம் உள்ளத்தில் தேசபக்தியை எழுப்பட்டும்

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *