கோபால் ஜி -பத்திரிகை அறிக்கை

காவல்துறையை, புலனாய்வுத் துறையை நவீனப்படுத்தாமல் குற்றங்களை தடுக்க  முடியாது! press release 8.8.2014